ხელოვნური ინტელექტი

გადაწყვეტილებები ხელოვნური ინტეექტის სფეროში

კომპიუტერული მხედველობა

გამოიყენეთ ღრმა სწავლების ალგორითმები ვიზუალური მონაცემების ანალიზისთვის, ხარისხის ავტომატიზირებული კონტროლის, მომატებული უსაფრთხოებისა და ვიზუალური ძიებისთვის განკუთვნილი აპლიაკციის უზრუნველყოფით.

პრედიქტული ანალიტიკა

მიანიჭეთ თქვენს ბიზნესს შესაძლებლობა, წინასწარ განსაზღვროს კლიენტების ქცევა, გამოავლინოს თაღლითობა და მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილებები მონაცემების საფუძველზე ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით.

ბუნებრივი ენის დამუშავება (NLP)

კლიენტებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მხარდაჭერის ოპერაციების ავტომატიზაცია და სასარგებლო მონაცემების ამოღება ტექსტური მონაცემებიდან.

ხელოვნური ინტელექტის -ჩატბოტები და ვირტუალური დამხმარეები

ინტელექტუალური ჩატ-ბოტებისა და ვირტუალური დამხმარეების შექმნა, ამოცანების ავტომატიზაცია და კლიენტებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება.

მეცნიერება მონაცემების შესახებ და სამანქანე სწავლება

საპროგნოზო მოდელებისა და ანომალიების აღმოჩენის სისტემების აგება მონაცემებიდან სასარგებლო ინფორმაციის ამოსაღებად ხელოვნური ინტელექტის მომსახურების მეშვეობით.

ინტელექტუალური ავტომატიზაცია

ამოცანების ავტომატიზაცია RPA-ს, სამანქანე სწავლებისა და ბუნებრივი ენის დამშავების მეშვეობით, ეფექტურობის ამაღლება და შეცდომების შემცირება.

ჩვენი მიდგომა

Ssoft-ში ჩვენ არ განვიხილავთ ხელოვნურ ინტელექტს როგორც ცალკეულ უნარს, არამედ ვიყენებთ ხელოვნრუსი ინტელექტის სიმწიფის კომპლექსურ ხუთსაფეხურიან მოდელს, რომელიც მოიცავს ხუთ ძირითად ასპექტს:

შესწავლა

სტრატეგია: თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურისა და ბიზნეს-მიზნების შეთანხმება ინიციატივის წამოწევისთვის ხელოვნური ინტელექტის სფეროში.

რეალიზაცია

მონაცემები: მაღალი ხარისხის მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხელოვნური ინტელექტის მოდელების სწავლებისთვის, გაშვებისთვის და დახვეწისთვის.

დანერგვა

ტექნოლოგიები: აუცილებელი ინსტრუმენტების, ინფრასტრუქტურისა და სამუშაო პროცესების გადაცემა ხელოვნური ინტელექტის პროექტების ეფექტური რეალიზაციისთვის.

მასშტაბირება

ადამიანები: ინჟინერთა გუნდების უზრუნველყოფა აუცილებელი უფლებამოსილებებით, უნარებითა და სწავლებით გადაწყვეტილებების შესაქმნელად ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე, ასევე ბიზნეს-გუნდებისთვის შესაძლებლობის გადაცემა ხელოვნური ინტელექტის ეფექტური გამოყენებისთვის.

ტრანსფორმაცია

მართვა: პოლიტიკის, პროცედურებისა და პროცესების შემუშავება ხელოვნური ინტელექტის პასუხიმგებლიანი და ეთიკური გამყენებისთვის თქვენს ორგანიზაციაში.

დარგობრივი გამოცდილება

მრავალი წლის განმავლობაში ISsoft ხელს უწყობს სხვადასხვა დარგის კლიეტებს პროდუქტების შექმნაში, ამცირებს რა პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების დროსა და ღირებულებას.

წარმოება

ჯანდაცვა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ფინანსები

ვაჭრობა

სოფლის მეურნეობა

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები

ფიტნესი

სარესტორნო ბიზნესი

მოგვწერეთ!
ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ